OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ OPERATORA

Stosowane obecnie układy sterowania i automatyki pracują najczęściej na warunkach brzegowych, nie analizując sprawności energetycznej sterowanych pomp i ich napędów, która z reguły jest zmienna i zależy głównie od obciążenia i prędkości obrotowej. Również operator w sterowaniu ręcznym, ze względu na skomplikowany rachunek matematyczny, nie jest w stanie dokonać na bieżąco optymalizacji pracy układu, tzn. sprawdzić, jaką konfiguracją i jakimi parametrami będzie pracował optymalnie. Przy pracy w szerokim polu parametrowym, zadane parametry można uzyskać pracując różną ilością pomp z różnymi obrotami i parametrami. Ponieważ sprawność zespołu pompowego (pompa + napęd regulowany) zależy od sprawności poszczególnych jego elementów, a te z kolei zależą od punktu pracy na charakterystyce, obciążenia, głębokości i zakresu regulacji (obroty), powstaje pytanie, jaka ilość pomp i jakie parametry są optymalne z punktu widzenia energochłonności zespołu pompowego, a więc pompy i napędu. Przy wyborze pola parametrowego należy ponadto zapewnić pracę pomp w dozwolonym obszarze parametrowym, który jest różny dla każdej prędkości obrotowej. Praca poza dopuszczalnym zakresem parametrów hydraulicznych jest najczęstszą przyczyną awarii pomp i niskiej eksploatacyjnej sprawności.
Program wspomagający pracę operatora realizuje następujące funkcje:
- sprawdzenie położenia wymaganego punktu pracy w dopuszczalnym polu parametrowym;
- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego pola pracy;
- określenie wymaganych parametrów Q, H, n, η pomp;
- określenie wymaganej liczby pomp potrzebnych do zapewnienia żądanych parametrów;
- określenie przewidywanej sprawności układu (pompa +silnik +przemiennik);
- określenie przewidywanej mocy układu (pompa +silnik +przemiennik);
- w przypadku możliwości pracy różną konfiguracją pomp, wskazanie konfiguracji o najmniejszym poborze mocy.

Za pomocą programu operator może weryfikować swój sposób pracy oraz swoje nastawy pod kątem obniżenia kosztów pompowania. Może również symulować sposób pracy dla innych warunków zasilania.
Optymalizacja pracy podporządkowana jest tzw. kryterium minimalnej mocy, co oznacza, że parametry pracy pomp oraz ich ilość są tak dobierane, aby wymagane parametry całego układu były uzyskiwane przy jak najmniejszym poborze mocy elektrycznej, chyba że inne warunki, jak np. przekroczenie dopuszczalnych obrotów, przekroczenie dopuszczalnej wydajności dla odpowiadającej jej prędkości obrotowej, wymuszają pracę z większym poborem mocy elektrycznej.image